Zvočno gradivo gramofonskih plošč kot vir etnomuzikoloških in folklorističnih raziskav

Osnovni Podatki

Opis

Osrednji predmet raziskovanja pri projektu so zgodnji zvočni zapisi slovenske ljudske glasbene dediščine na gramofonskih ploščah z 78 o/min. Te so različni založniki v obdobju pred in med obema svetovnima vojnama na tržišču ponujali v Evropi, pa tudi priseljencem v ZDA. Slovenci smo imeli razmeroma veliko svojih izvajalcev, ki so snemali tovrstne plošče. Večinoma so bile posnete priredbe ljudskih pesmi in izvedbe inštrumentalnih viž v ljudskem duhu, ki jih izvajajo znani gledališki igralci, nadarjeni posamezniki in skupine. Posnetki imajo izjemno kulturno, etnomuzikološko, folkloristično in etnokoreološko vrednost, saj mnogi predstavljajo najstarejše zvočne zapise naše ljudske glasbe. 

Raziskovalni projekt je prvi te vrste na Slovenskem in je omogočil dostop do gradiva in njegovo preučevanje, saj Slovenci še nismo imeli podrobnejšega popisa (diskografije) posnetega gradiva iz zgodnjega obdobja gramofonskih plošč, kaj šele, da bi bilo to gradivo v celoti zbrano, presneto in digitalizirano ter s tem dostopno raziskovalcem in javnosti v sodobnem zvočnem formatu. Zato je raziskovalno delo je obsegalo široko področje in so bile vanj vključene različneustanove doma in po svetu (Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, Akademija za glasbo, Slovenski etnografski muzej, Slovenski gledališki muzej, NUK, Radio Slovenija, Phonogrammarchiv iz Dunaja, Phonogramm-Archiv iz Berlina, The National Cleveland-Style Polka Hall of Fame Museum iz  clevelanda…) in na različnih področjih delujoči strokovnjaki: etnomuzikologi, muzikologi, folkloristi, etnokoreologi, etnologi, antropologi, in zgodovinarji.

Osnovni cilj raziskave je bil pripraviti pregled prvih zvočnih zapisov na gramofonskih ploščah z vso pripadajočo tehnično, etnološko in zgodovinsko dokumentacijo, ugotoviti akustične, tehnične, estetske, antropološke in druge vzroke, ki so sooblikovali zvočni posnetek ter s pomočjo zbranih podatkov, študijem zgodovinskih okoliščin in tehnično-analitičnim aparatom začrtati smernice za današnjo predvajanje in uporabo tega zgodovinskega zvočnega gradiva. V nadaljevanju pa je bil cilj gradivo v čim večji meri zbrati in digitalizirati. S tem je omogočena uporaba zbranega in obdelanega gradiva raziskovalcem z različnih znanstvenih področij kot ustrezen znanstveni vir; prav tako pa je raziskava pripomogla tudi k večjemu poznavanju slovenske glasbene in tehnične dediščine. Etnomuzikološke, folkloristične, etnokoreološke, zgodovinske idr. študije zbranega gradiva so predstavile gradivo v širšem znanstvenem kontekstu in ovrednotile njegovo vpetost v mednarodni prostor. Aplikativni rezultati raziskave obsegajo pripravo diskografije zvočnih zapisov slovenske ljudske glasbe na gramofonskih ploščah s številnimi spremnimi metapodatki ter različne pisne, zvočne in elektronske objave zbranega gradiva s spremnimi študijami.

 

Projekt je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.