izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič

znanstvena svetnica, izredna profesorica za slovensko književnost

Telefon:
01 4706 266
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Področja znanstvenega delovanja:

 • folkloristika, literarna veda,
 • ljudska pesem, 
 • balada, 
 • medbesedilnost, 
 • sodobna poezija in proza
 • sodobna poezija, proza, dramatika,
 • zoofolkloristika, kulturna animalistika, ekokritika. 

 

Raziskuje  odnose med ljudskim in umetnim v poeziji, v prozi, in dramatiki,  se ukvarja z aplikacijo teorije intertekstualnosti v folkloristiki, se spopada z novimi smernicami metodologije folklorističnih raziskav, posebno ob terenskem delu. Njena  raziskovalna specialnost je balada kot specifični žanr. Preučevala je vlogo ženske v ljudski pesmi in odsev pravnih in socioloških prvin v ljudskem pesništvu, posvečala se je ponarodeli pesmi, ter se ukvarjala z literarnovednimi in folklorističnimi aspekti preučevanja ljudskega pesništva. Od leta 1999 intenzivno preučuje vloge in pomene živali v folklori in literaturi tudi na podlagi novih teoretskih konceptov zoofolkloristike, kulturne animalistikie in ekokritike ter z uporabo filozofskega diskurza.

 

Vodstvene funkcije, delo v komisijah ter članstvo v domačih in mednarodnih združenjih:

 • predstojnica Glasbenonarodopisnega inštituta (1994–2015),
 • podpredsednica posebne mednarodne skupine za raziskovanje balad Kommission für Volksdichtung  v okviru Société Internationale d' Ethnologie et de Folklore (2002–),
 • članica predsedstva svetovne organizacije za raziskovanje etnologije in folklore: Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (2004–),
 • članstvo v društvih/organizacijah: članica Znanstvenega sveta podiplomskega programa Primerjalni študij idej in kultur, članica Znanstvenega sveta GNI, članica izvršnega odbora Slovenskega etnološkega društva, ustanovna članica Združenja raziskovalcev Slovenije, ustanovna članica Glasbenoninformacijskega središča Slovenije, ustanovna članica Založniškega sveta ZRC SAZU, ustanovna članica uredniškega odbora Traditiones, med leti 2008 in 2011 predsednica komisije za mednarodne objave na ZRC pri založbi Peter Lang,  članica Komisije za evropsko jezikovno priznanje pri CMEPIUS (2007-2013)

 

Vodenje raziskovalne dejavnosti:

 • vodja programa Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture (1999–)
 • vodja CRP projekta:  Klik v domovino: Multimedijska predstavitev kulturne dediščine slovenskih izseljencev na spletu (2010-2012), v zadnjem obdobju vodila naslednje temeljne in CRP  projekte:  EtnoKatalog: pridobivanje semantičnih opisov ljudske pesmi in glasbe na podlagi melodične in metro-ritmične analize, Raziskave žanrskega, tipološkega in strukturnega opredeljevanja folklornega gradiva, ETNOMUZA: digitalna multimedijska shramba slovenske ljudske glasbene in plesne kulture, Raziskave nosilcev ljudsko-kulturnih pojavov. Leta 2010 pripravila in koordinirala projekt FLAMAC za EU program HERA, ki pa žal ni bil sprejet. Sodeluje v različnih drugih nacionalnih in mednarodnih projektih (npr. EU projekt Europeana Connect). Med leti 2007 in 2010 je bila recenzentka  tujih temeljnih projektov  in centra odličnosti iz štirih držav.

 

Uredništvo:

 • od leta 1992 sourednica znastvenokritične izdaje Slovenske ljudske pesmi III-V (od leta 1998 glavna), leta 2009 sourednica 32 številke Traditiones, urednica zbirke znanstvenih monografij Folkloristika, urednica zbirke Folkloristični zvezki, v letu 2012 urednica mednarodne publikacije BASIS – Kam bi s to folkloro?

 

Raziskovalno ter pedagoško delo v tujini: 

 • Glasgow, Edinburgh 2006

 

Znanstveno izpopolnjevanje v tujini: 

 • Dunaj 1988

 

Pedagoška dejavnost:

na Univerzi v Novi Gorici predava predmet Slovenska ljudska in umetna pesem – folkloristični in medbesedilni vidiki in je koordinatorka modula Slovenske študije – tradicija in sodobnost, ki ga je v letu 2003 tudi organizacijsko in vsebinsko pripravila ter se študij izvaja od leta 2004 naprej.

 

Mentorstvo podiplomskim študentom:

 • Rebeka Kunej, doktorat 2007
 • Mojca Kovačič, doktorat 2009
 • Vladki Tucovič, magisterij 2009
 • Marjeta Pisk, doktorat 2012
 • Jerneja Vrabič, doktorat 2014

 

 

Izbrane publikacije
 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Ljudsko in umetno : dva obraza ustvarjalnosti, (Zbirka Folkloristika). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. 329 str., ilustr. povezava

 • GOLEŽ KAUČIČ Marjetka.Ljudske balade med tradicijo in sodobnostjo. Ballads between Tradition and Modern Times (ed. ), Ljubljana. Založba ZRC., 1998.

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Odsev pravnega položaja in življenjskih razmer žensk v slovenskih ljudskih družinskih baladah : poskus zasnove orisa ženske kot subjekta pesmi v povezavi z nosilko pesmi. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2001, letn. 11=62, str. 157-175.

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Raziskovalne metode v folkloristiki - med tradicionalnim in inovativnim. Tradit. - Inšt. slov. narodop in GNI. Ljublj., 2001, 30, 1, str. 279-291.

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "Animals bury the hunter" - ethical and sociological elements of the Slovene ballad. Acta ethnogr. Hung., 2002, 47, l/2, str. 163-174.

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. The Slovenian Ballad at the turn of the millennium. Lied und populäre Kultur, 2002, jg. 47, str. 157-169.

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Živalske pripovedne pesmi - vloga in pomen živalskih podob. Tradit. - Inšt. slov. narodop. in GNI Ljublj., 2002, 31, 2, str. 23-42.

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Rošlin in Verjanko : transformacija ljudske balade v sodobna prozna besedila. Tradit. - Inšt. slov. narodop. in GNI. Ljublj., 2004, 33, 2, str. 93-115.

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Folk song today : between function and aesthetics. Tradit. - Inšt. slov. narodop. in GNI Ljublj., 2005, letn. 34, št. 1, str. 177-189.

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. The Slovenian folk and literary ballad. V: MCKEAN, Thomas A. (ur.). The flowering thorn : international ballad studies. Logan: Utah State University Press, cop. 2003, str. 295-305.

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "The blackbird mocks the hunter : human and animal relationships in Slovene animal ballads. V: PEERE, Isabelle (ur.). Ballads and diversity : perspectives on gender, ethos, power and play, (B-A-S-I-S, vol. 1). Trier: WVT, Wissenschaftlicher Verlag, 2004, str. 127-136, note.

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "The dead man's bone punishes a wanton man": : a Slovene folk ballad and contemporary literary poems. V: RENWICK, Roger deV. (ur.), RIEUWERTS, Sigrid (ur.). Ballad mediations : folksongs recovered, represented, and reimagined, (B.A.S.I.S, vol. 2). Trier: WVT [i. e.] Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2006, str. [170]-178, note.

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. La tradition de la chanson folklorique, de la musique et de la danse dans les Alpes slovenes. V: FURTER, Reto (ur.), HEAD-KÖNIG, Anne-Lise (ur.), LORENZETTI, Luigi (ur.). Cultures alpines, (Histoire des Alpes, 2006, 11). Zürich: Chronos, cop. 2006, str. 13-25, ilustr.

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Ljudsko pesemsko izročilo kot kulturni spomin Jančarjevega romana in drame Katarina, pav in jezuit. Tradit. - Inšt. slov. narodop.in GNI Ljublj., 2007, letn. 36, št. 2, str. 77-113, note.

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka et al. Slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: Slovenska matica, 2007, knj. 5, str. 19-23. povezava. 917-922.

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka, ŠIVIC, Urša, KUNEJ, Drago. Slovenske ljudske pesmi V = Slovenian folk songs V, Družinske pripovedne pesmi, = Family ballads, (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta). Ljubljana: ZRC SAZU: = SRC SASA: Založba ZRC: = SRC Publishing, 2007. 1 CD (1 ura 10 min 42 sek), stereo. ISBN 978-961-254-031-9. povezava

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Slovenian folk culture between national identity and the European integration processes. Nar. umjet., 2009, vol. 46, br. 1, str. 33-49. 

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "The tenth daughter" : from a fairy tale to contemporary literature. V: RIEUWERTS, Sigrid (ur.), BULA, Dace (ur.). Singing the nations : Herder's legacy, (B.A.S.I.S, vol. 4). Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag, 2008, str. 317-327, ilustr., note.

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Narodnoe poetičeskoe e epičeskoe tvorčestvo. V: STARIKOVA, Nadežda Nikolaevna (ur.). Slovenskaja literatura : ot istokov do rubeža XIX - XX vekov. Naučnoe izd. Moskva: Indrik, 2010, str. 53-82.

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Folkloristika in literarna veda : sorodni, vendar tekmovalni znanstveni disciplini. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 157-164, note.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture (raziskovalni program • 1. september 200931. december 2013)

Klik v domovino: Multimedijska predstavitev kulturne dediščine slovenskih izseljencev na spletu (temeljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201030. september 2012)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Izobrazba:

 • profesorica slovenskega jezika in književnosti in diplomirana komparativistka, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1986),
 • magistra slovenske književnosti, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani (1989),
 • doktorica literarnih znanosti, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani (1994),
 • izredna profesorica za področje folkloristike (Fakulteta za podiplomski študij, Univerza v Novi Gorici).

 

Zaposlitev:

 • Glasbenonarodopisni inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1986–).

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390 • Narodopisje H400