Dr. Marjetka Golež Kaučič

red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič

znanstvena svetnica, redna profesorica za področje folkloristike01 470 62 66

Marjetka.Golez-Kaucic@zrc-sazu.si


Povezave


Področja znanstvenega delovanja:

 • folkloristika, literarna veda,
 • ljudska pesem, 
 • balada, 
 • medbesedilnost, 
 • sodobna poezija in proza
 • sodobna poezija, proza, dramatika,
 • zoofolkloristika, kulturna animalistika, ekokritika,
 • ljudska dramatika in gledališče. 

 

Raziskuje  odnose med ljudskim in umetnim v poeziji, v prozi, in dramatiki,  se ukvarja z aplikacijo teorije intertekstualnosti v folkloristiki, se spopada z novimi smernicami metodologije folklorističnih raziskav, posebno ob terenskem delu. Njena  raziskovalna specialnost je balada kot specifični žanr. Preučevala je vlogo ženske v ljudski pesmi in odsev pravnih in socioloških prvin v ljudskem pesništvu, posvečala se je ponarodeli pesmi, ter se ukvarjala z literarnovednimi in folklorističnimi aspekti preučevanja ljudskega pesništva. Od leta 1999 intenzivno preučuje vloge in pomene živali v folklori in literaturi tudi na podlagi novih teoretskih konceptov zoofolkloristike, kulturne animalistikie in ekokritike ter z uporabo filozofskega diskurza. Raziskuje tudi slovensko ljudsko dramatiko in gledališče v preteklosti in danes.

 

Vodstvene funkcije, delo v komisijah ter članstvo v domačih in mednarodnih združenjih:

 • predstojnica Glasbenonarodopisnega inštituta (1994–2015),
 • podpredsednica posebne mednarodne skupine za raziskovanje balad Kommission für Volksdichtung  v okviru Société Internationale d' Ethnologie et de Folklore (2002–2017),
 • predsednica mednarodnega združenja raziskovalcev balad Kommission fur Volksdichtung (KfV), 2020- povezava na spletno stran: http://www.kfvweb.org/
 • članica predsedstva svetovne organizacije za raziskovanje etnologije in folklore: Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (2004–2011),
 • članstvo v društvih/organizacijah: članica Senata Podiplomske šole ZRC SAZU, članica Znanstvenega sveta GNI, ustanovna članica Združenja raziskovalcev Slovenije, ustanovna članica Založniškega sveta ZRC SAZU, ustanovna članica uredniškega odbora Traditiones, med leti 2008 in 2011 predsednica komisije za mednarodne objave na ZRC pri založbi Peter Lang, članica Komisije za evropsko jezikovno priznanje pri CMEPIUS (2007-2013), članica Slovenske matice.

 

Vodenje raziskovalne dejavnosti:

 • vodja programa Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture (1999–)
 • vodja temeljnega projekta Misliti folkloro: folkloristične, etnološke in računske perspektive in pristopi k narečju (2018-2022), sodelujoča v CRP projektu Slovenska in evropska literarna dediščina - pravljice v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu od vrtca do srednje šole (2018-2020); vodja CRP projekta: vodila je tudi naslednje CRP in temeljne projekte: Klik v domovino: Multimedijska predstavitev kulturne dediščine slovenskih izseljencev na spletu (2010-2012); EtnoKatalog: pridobivanje semantičnih opisov ljudske pesmi in glasbe na podlagi melodične in metro-ritmične analize, Raziskave žanrskega, tipološkega in strukturnega opredeljevanja folklornega gradiva, ETNOMUZA: digitalna multimedijska shramba slovenske ljudske glasbene in plesne kulture, Raziskave nosilcev ljudsko-kulturnih pojavov. Leta 2010 pripravila in koordinirala projekt FLAMAC za EU program HERA, ki pa žal ni bil sprejet. Sodeluje v različnih drugih nacionalnih in mednarodnih projektih (npr. EU projekt Europeana Connect). Med leti 2007 in 2011 je bila recenzentka tujih temeljnih projektov in centra odličnosti iz štirih držav.

 

Uredništvo:

 • od leta 1992 sourednica znanstvenokritične izdaje Slovenske ljudske pesmi III-V (od leta 1998 glavna);  uredila Ljudske balade med tradicijo in sodobnostjo. Ballads between Tradition and Modern Times, 1998; leta 2009 sourednica 32 številke Traditiones, članica uredniškega odbora Traditiones med 2004-2013; urednica zbirke znanstvenih monografij Folkloristika, urednica zbirke Folkloristični zvezki; v letu 2017 urednica mednarodne publikacije BASIS – Kam bi s to folkloro?/ What to do with folklore? : new perspectives on folklore research; članica uredniškega odbora knjige Parallel worlds in ballad and folk song, Priština 2017;leta 2018 urednica Traditiones 47/2.

 

Raziskovalno ter pedagoško delo v tujini: 

 • Glasgow, Edinburgh 2006, Priština 2014, Trst/Trieste: redna predavanja Slovenske književnosti na magistrskem študiju Leteratura slovena, 2016/2017 in 2017/2018; Kjoto, Japonska 2019.

 

Znanstveno izpopolnjevanje v tujini: 

 • Dunaj 1988, Kjoto 2019

 

Pedagoška dejavnost:

na Podiplomski šoli ZRC SAZU je nosilka dveh predmetov, ki jih predava, to sta Slovenska ljudska in umetna pesem – folkloristični in medbesedilni vidiki in Ekokultura: raziskave živali in narave v folklori, literaturi in kulturi in je koordinatorka modula Slovenske študije – tradicija in sodobnost, ki ga je v letu 2003 tudi organizacijsko in vsebinsko pripravila. Študij se izvaja od leta 2004 naprej.

 

Mentorstvo podiplomskim študentom:

 • Rebeka Kunej, doktorat 2007
 • Mojca Kovačič, doktorat 2009
 • Vladki Tucovič, magisterij 2009
 • Marjeta Pisk, doktorat 2012
 • Jerneja Vrabič, doktorat 2016

 

 

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka, BABIČ, Saša (urednik). Slovenska ljudska balada, (Zbirka Folkloristični zvezki, 2). 1. naklada. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 429 str., ilustr., zvd., note, 

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "Fantje se zbirajo ---" : vojna in vojaki v slovenski ljudski pesmi, (Zbirka Folkloristični zvezki, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 127 str., ilustr., note, 

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Ljudsko in umetno : dva obraza ustvarjalnosti, (Zbirka Folkloristika). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. 329 str., ilustr., 

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka et al. Slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: Slovenska matica,2007, knj, 5.,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka, ŠIVIC, Urša, KUNEJ, Drago. Slovenske ljudske pesmi V = Slovenian folk songs V, Družinske pripovedne pesmi, = Family ballads, (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta). Ljubljana: ZRC SAZU: = SRC SASA: Založba ZRC: = SRC Publishing, 2007. 1 CD (1 ura 10 min 42 sek), stereo. ISBN 978-961-254-031-9,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. The Lipizzaner horse : cultural and natural heritage or free non-human subjectivity. Studia mythologica Slavica, ISSN 1408-6271. [Tiskana izd.], 2018, [Št.] 21, str. 163-188,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Pes v filmu : od resničnosti v fikcijo. Traditiones, ISSN 0352-0447, 2018, vol. 47, no. 2, str. 117-130,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Interdisciplinarni splet humanističnih raziskav : novi pogledi in iskanja novih raziskovalnih poti = An interdisciplinary miscellanea of humanist research : new perspectives and seeking new research paths. Traditiones, ISSN 0352-0447, 2018, vol. 47, no. 2, str. 5-13,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Podobe krvi v slovenski folklori in poeziji med svetim in profanim. Studia mythologica Slavica, ISSN 1408-6271. [Tiskana izd.], 2017, [Št.] 20, str. 271-290,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Pomembnost besedila : detomorilka - iz življenja v pesem in leposlovje. Traditiones 2017, letn. 46, št. 3, str. 33-85, ilustr.,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Ontološki obrat v folkloristiki in/ali zoo/ekofolkloristika. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908. [Tiskana izd.], 2017, 57, št. 3/4, str. 38-42,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Two ballads and the return to the text. V: GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka (ur.). What to do with folklore? : new perspectives on folklore research, (B.A.S.I.S., vol. 9). Trier: Wissenschaftlicher Verlag. 2017, str. 85-100, ilustr.,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Živali kot etični subjekti v ustvarjalnih opusih Jureta Detele, Miklavža Komelja in Johna Maxwella Coetzeeja ter vprašanje vegetarijanstva in veganstva. Literatura, ISSN 0353-5622, sep.-okt. 2016, letn. 28, št. 303/304, str. 192-212,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Transformacije ljudskega kot intertekstualni princip v pesemskem ustvarjanju druge svetovne vojne in refleksije svobode. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2016, letn. 16, št. 1, str. 203-223, 271, ilustr.,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Slowenien. III., Volksmusik. MGG online, ISSN 2510-4284, nov. 2016. https://www.mgg-online.com/article?id=mgg16072&v=2.0&q=kaucic&rs=mgg16072

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "Psi i zmije slušaju me, ali čovjek ---" : sv. Martin i životinje. V: ZARADIJA KIŠ, Antonija (ur.), SABOTIČ, Ines (ur.). Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću = Sur les chemins européens du patrimonie immatériel au XXIe siècle : sv. Martin, simbol dijeljenja = Saint Martin, symbole du partage, (Biblioteka Nova etnografija). Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku: Kulturni centar sv. Martin. 2016, str. 151-173, ilustr.,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Zoofolkloristics : first insights towards the new discipline. Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, ISSN 0547-2504, 2015, vol. 52, no. 1, str. 7-30,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "Oh, girl of mine, bring me some water" : water in Slovenian folksong tradition. Traditiones, ISSN 0352-0447, 2015, letn. 44, št. 3, str. 33-52, ilustr.,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Zoofolklori dhe zoopoetika në letërsi. Gjurmime albanologjike. Folklor dhe etnologji, ISSN 0350-7998, 2014, 44, str. 253-272,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Avgusta Danilova, interpretka ljudskih in umetnih pesmi na gramofonskih ploščah med identifikacijo, hibridizacijo in popularizacijo izročila. Traditiones, ISSN 0352-0447, 2014, letn. 43, št. 2, str. 191-211, ilustr.,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Zoopoetika u poeziji Tomaža Šalamuna. V: KOVAČ, Zvonko (ur.), KOZAK, Krištof Jacek (ur.), PREGELJ, Barbara (ur.). Obzorja jezika - obnebja jezika : poezija Tomaža Šalamuna. Zagreb: FF Press. 2014, str. 145-163, ilustr.,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "A bunny is a beautiful thing" or Animals as machines (!?) : the perception of the animal world in Slovenian folk songs. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, ISSN 0352-0447, 2013, letn. 42, št. 1, str. 71-88, ilustr.,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "Fantje so goljufivi kot škorpijoni" : kače in škorpijoni v slovenski folklori in poeziji. V: DETELIĆ, Mirjana (ur.), DELIĆ, Lidija (ur.). Guje i jakrepi : književnost, kultura, (Posebna izdanja, 120, 120). Beograd: Balkanološki institut SANU. 2012, str. 301-322, ilustr.,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "Čovjek je najgora zvijer" : životinjski svijet u slovenskom usmenom pjesništvu i suvremenoj slovenskoj poeziji. V: MARJANIĆ, Suzana (ur.), ZARADIJA KIŠ, Antonija (ur.). Književna životinja. Dio 2, Kulturni bestijarij, (Biblioteka Nova etnografija). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Institut za etnologiju i folkloristiku. 2012, str. 957-993, ilustr.,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Pilgrimage, pilgrims and pilgrimage sites in Slovenian folk song and contemporary literature. V: MCKEAN, Thomas A. (ur.). Songs of people on the move, (B.A.S.I.S, vol. 8). Trier: Wissenschaftlicher Verlag. 2012, str. 57-69, ilustr., note. [COBISS.SI-ID 35216429],

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "Stoji, stoji tam beli grad" : tematizacija gradu v slovenskih ljudskih pripovednih pesmih. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine slovenskih gradov, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 60, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2012, letn. 60, [št.] 3, str. 599-612, ilustr.,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Thematization of nonhuman subjectivity in folklore, philosophical, and literary texts. Cosmos : the yearbook of the Traditional Cosmology Society, ISSN 0269-8773. [Print ed.], 2011, vol. 27, str. 121-154, ilustr.,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Folklorni in živalski slovar v ustvarjalnem opusu Svetlane Makarovič. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2011, letn. 56, št. 1/2, str. 31-48, note,

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Narodnoe poetičeskoe e epičeskoe tvorčestvo. V: STARIKOVA, Nadežda Nikolaevna (ur.). Slovenskaja literatura : ot istokov do rubeža XIX - XX vekov. Naučnoe izd. Moskva: Indrik. 2010, str. 53-82. [COBISS.SI-ID 31859245],

 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Slovenian folk culture between national identity and the European integration processes. Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, ISSN 0547-2504, 2009, vol. 46, br. 1, str. 33-49.  

EtnoFletno: Slovenska ljudska pesem in glasba na mobilnih napravah (raziskovalni • 21. oktober 2014 - 30. september 2015)
Pesemski odsevi medkulturnega sobivanja (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Misliti folkloro: folkloristične, etnološke in računske perspektive in pristopi k narečju (raziskovalni • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Klik v domovino: Multimedijska predstavitev kulturne dediščine slovenskih izseljencev na spletu (temeljni_raziskovalni • 01. oktober 2010 - 30. september 2012)
Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture (research programme • 01. januar 2019 - 31. december 2024)
EtnoKatalog: pridobivanje semantičnih opisov ljudske pesmi in glasbe na podlagi melodične in metroritmične analize (temeljni_raziskovalni • 01. februar 2008 - 30. januar 2011)
Zvočno gradivo gramofonskih plošč kot vir etnomuzikoloških in folklorističnih raziskav (aplikativni • 01. maj 2009 - 30. april 2012)

Izobrazba:

 • profesorica slovenskega jezika in književnosti in diplomirana komparativistka, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1986),
 • magistra slovenske književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1989),
 • doktorica literarnih znanosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1994),
 • izredna profesorica za področje folkloristike (Fakulteta za podiplomski študij, Univerza v Novi Gorici).

 

Zaposlitev:

 • Glasbenonarodopisni inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1986–).
Raziskovalna področja
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390
Narodopisje H400