Pesemski odsevi medkulturnega sobivanja

Osnovni Podatki

Opis

Dvojezične pesmi ali pesmi, ki so prehajale od enega naroda k drugemu, so bile izrazito moteč element v konceptualizaciji kanona nacionalne kulture. Folkloristika je bila okviru prizadevanj kulturnega nacionalizma usmerjena v prepoznavanje tistega dela izročila, ki ga je bilo najlaže prikazati kot narodnorazločevalnega, zato izročila, ki je izražalo sledi medjezikovnih prepletanj, ni vključevala. Nekatere dvojezične pesmi in pesmi, označene kot tuje, so se v zapisih kljub temu ohranile, vendar niso bile deležne obravnav.

 

Projekt Pesemski odsevi medkulturnega sobivanja se osredotoča na preučujevanje pesmi in glasbe kot prostorov jezikovnega in identitetnega srečevanja in si zastavlja vprašanje, na kakšne načine jezikovna izbira v historični perspektivi in v sodobnih glasbenih pojavih razkriva družbene, kulturne ali transkulturne identifikacije izvajalcev/glasbenikov.

 

Večjezičnost bo obravnaval kot kulturno diverziteto, ki s pomočjo posamičnih pesmi razkriva povezovanje dveh ali več identitet ali pa njuno izključevanje, hkrati pa bo obravnaval tudi pogled na to dvojezičnost skozi čas, ki bo razkrival medkulturne stike in procese nacionalne identifikacije s pomočjo pesemskega izročila. S tem bo raziskal pomemben del pesemske ustvarjalnosti in prezrte pesemske dediščine, z obravnavo konteksta pa bo opozoril na medkulturni in interetnični pomen izročila. Za slovensko folkloristiko ima projekt dodatni pomen v tem, da bo ob redefiniranju vloge folkloristike razkril dediščino, ki jo pomenijo presečišča med slovensko pesemsko ustvarjalnostjo in pesemsko ustvarjalnostjo sosednjih narodov.

 

V primerjavi z dosedanjimi obravnavami dvojezičnosti v pesemski ustvarjalnosti bo kompleksna raziskava pomenila novost v več pogledih: prepletanja v pesemski ustvarjalnosti bo prepoznavala kot izhodišče za interpretacijo medkulturnih stikov in interetničnih odnosov, hkrati pa tudi kot eno najbolj izrazitih konceptualizacij prostora in kot posebni izraz pripadnosti več identitetam. Predstavitev teh izsledkov javnosti bo problematizirala negativno konotacijo, ki je spremljala dvojezično ustvarjalnost ali prehajanje pesmi med jezikovnimi skupnostmi, s prevrednotenjem teh prepletanj v preteklosti in z raziskavami sodobnosti pa bo odpirala prostor za nujni družbeni dialog. Problemsko soočenje obravnave sestavljenih narodnih identitet in folkloristike tako ponuja izziv ne le v slovenski humanistiki, temveč tudi v mednarodnih raziskavah. Projekt bo nudil tudi pomembna etnomuzikološka spoznanja: kontekstualni okvir opazovanih glasbenih praks bo razkril, na kakšne načine glasba in jezik soodnosno delujeta in kakšen pomeni ima glasba za izražanje identitetnih ravni v večjezikovnih prostorih. Rezultati etnomuzikološke analize bodo prispevali k razumevanju pomena glasbe kot komunikacijskega kanala za rabo več jezikov znotraj enega družbenega prostora.


Faze projekta

1. faza: uvodna faza (1. 7. 2018–31. 8. 2019):  

 • izdelava natančnega teoretskometodološkega okvira; preliminarne raziskave; študij obstoječe literature; sistematični pregled  teoretskih razprav; vzpostavitev metod zbiranja podatkov in analize gradiva (intervjuji, arhivsko delo, glasbenostrukturna analiza, transkripcija); pregled gradiva, ki ga hrani GNI, pregled gradiva v tiskanih medijih, izbor študij primerov;
 • vzpostavitev projektne spletne strani projekta in družbenih omrežij;
 • zagonski posvet kot javna predstavitev izhodišč projekta in vzpostavitev komunikacije z relevantnimi inštitucijami;
 • izid delnega rezultata – »O poslušajte eno grozovitno zgodbo«: Pesemski letaki z osupljivimi novicami;
 • prvo projektno srečanje in notranja predstavitev vmesnih rezultatov.

 

2. faza:  raziskovalna faza in predstavitev delnih rezultatov (1. 9. 2019–31. 8. 2020)

Raziskovalno delo:

 • terensko delo;
 • zbiranje in analiza gradiva;
 • oblikovanje kritičnih pristopov k raziskavam izpostavljenih tekstnih, glasbenih, zgodovinskih in identitetnih ravni.

Predstavitev delnih rezultatov:

 • prispevki na nacionalnih in mednarodnih konferencah in delovnih sestankih (Komission für Volksdichtung, študijske skupine pri ICTM, SIEF);
 • izvedba koncerta Zajuckaj in zapoj s predstavitvijo dvojezičnih pesmi;
 • priprava izbora dvojezičnih pesmi s kritičnimi komentarji za spletno objavo;
 • drugo projektno srečanje »Izzivi dvojezičnosti v pesmi in glasbi«;
 • priprava znanstvenih prispevkov za tematski sklop Traditiones.

 

3. faza: sinteza in integracija ter diseminacija znanja (1. 9. 2020–30. 6. 2021):

 • priprava mednarodnega simpozija o dvojezičnosti v kulturnih praksah;
 • diseminacije na različnih ravneh: oddaja rokopisa za monografijo s končnimi znanstvenimi rezultati projektne raziskave (Založba ZRC);
 • zaključno projektno srečanje in predstavitev rezultatov.

Rezultati

Izbrano gradivo:

POVEZAVA do gradiva

 

Izvirni znanstveni članki:

 


 

Konference

 

Konference v organizaciji projekta:

 

 • Mednarodni simpozij Večjezičnost v folklori : 1. –2. oktober 2020 / International Symposium Multilinguality in Folklore : 1–2 October 2020.
 • KLOBČAR, Marija (urednik), PISK, Marjeta (urednik), SEREC HODŽAR, Anja (urednik). Mednarodni simpozij Večjezičnost v folklori : 1.-2. oktober 2020 = International Symposium Multilinguality in Folklore : 1-2 October 2020. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 55 str. ISBN 978-961-05-0474-0. [COBISS.SI-ID 30042627]
 • PISK, Marjeta. Lan san biu u Gorici : dvojezičnost v pesmih ob slovensko-italijanski meji = Lan san biu u Gorici : bilinguality in songs from the Slovenian-Italian border region. V: KLOBČAR, Marija (ur.), PISK, Marjeta (ur.), SEREC HODŽAR, Anja (ur.). Mednarodni simpozij Večjezičnost v folklori : 1.-2. oktober 2020 = International Symposium Multilinguality in Folklore : 1-2 October 2020. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 34020867]
 • ŠIVIC, Urša. Obrednost kot element ohranjanja slovenskega jezika v manjšinskih skupnostih = Rituality as an element of preserving the Slovenian language in minority communities. V: KLOBČAR, Marija (ur.), PISK, Marjeta (ur.), SEREC HODŽAR, Anja (ur.). Mednarodni simpozij Večjezičnost v folklori : 1.-2. oktober 2020 = International Symposium Multilinguality in Folklore : 1-2 October 2020. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 34021379]
 • KLOBČAR, Marija. Simbolne reprezentacije dvojezičnih pesmi v Ziljski dolini na avstrijskem Koroškem = Symbolic representations of bilingual songs in the Gail Valley in Carinthia, Austria. V: KLOBČAR, Marija (ur.), PISK, Marjeta (ur.), SEREC HODŽAR, Anja (ur.). Mednarodni simpozij Večjezičnost v folklori : 1.-2. oktober 2020 = International Symposium Multilinguality in Folklore : 1-2 October 2020. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 34021635]
 • KOVAČIČ, Mojca. Izbira jezika v glasbenem izražanju glasbenikov na avstrijskem Koroškem = Language choice in the musical expression of musicians in Austrian Carinthia. V: KLOBČAR, Marija (ur.), PISK, Marjeta (ur.), SEREC HODŽAR, Anja (ur.). Mednarodni simpozij Večjezičnost v folklori : 1.-2. oktober 2020 = International Symposium Multilinguality in Folklore : 1-2 October 2020. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 34021123]
 • Mednarodni večdisciplinarni simpozij Zvok, pesem in političnost, 29. –31. avgust 2019 / International Multidisciplinary Symposium Sound, Song, and Politics, 29–31 August 2019.
 • KOVAČIČ, Mojca (urednik), ŠIVIC, Urša (urednik). Mednarodni večdisciplinarni simpozij Zvok, pesem in političnost, 29.-31. avgust 2019 = International Multidisciplinary Symposium Sound, Song, and Politics, 29-31 August 2019. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Ustanova Imago Sloveniae - Podoba Slovenije, 2019. [COBISS.SI-ID 301428736]
 • PISK, Marjeta. Latinščina v slovenskih ljudskih pesmih = Latin language in Slovenian folk singing?. V: KOVAČIČ, Mojca (ur.), ŠIVIC, Urša (ur.). Mednarodni večdisciplinarni simpozij Zvok, pesem in političnost, 29.-31. avgust 2019 = International Multidisciplinary Symposium Sound, Song, and Politics, 29-31 August 2019. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Ustanova Imago Sloveniae - Podoba Slovenije. 2019, str. 76-77. [COBISS.SI-ID 45083693]
 • KOVAČIČ, Mojca. Glasbene identifikacije - med etničnostjo in pragmatičnostjo = Music identifications between ethnicity and pragmatism. V: KOVAČIČ, Mojca (ur.), ŠIVIC, Urša (ur.). Mednarodni večdisciplinarni simpozij Zvok, pesem in političnost, 29.-31. avgust 2019 = International Multidisciplinary Symposium Sound, Song, and Politics, 29-31 August 2019. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Ustanova Imago Sloveniae - Podoba Slovenije. 2019, str. 50-51. [COBISS.SI-ID 45080365]
 • KLOBČAR, Marija. Premišljanje moči jezikov : večjezične pesmi Oswalda Wolkensteinskega = Reflecting the power of languages : multilingual songs of Oswald von Wolkenstein. V: KOVAČIČ, Mojca (ur.), ŠIVIC, Urša (ur.). Mednarodni večdisciplinarni simpozij Zvok, pesem in političnost, 29.-31. avgust 2019 = International Multidisciplinary Symposium Sound, Song, and Politics, 29-31 August 2019. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Ustanova Imago Sloveniae - Podoba Slovenije. 2019, str. 72-73. [COBISS.SI-ID 45083181]
 • ŠIVIC, Urša. Petje pri bogoslužju in pogrebih : prostori dvojezičnega prepletanja = Singing at the liturgy and funerals : the spaces of bilingual interwining. V: KOVAČIČ, Mojca (ur.), ŠIVIC, Urša (ur.). Mednarodni večdisciplinarni simpozij Zvok, pesem in političnost, 29.-31. avgust 2019 = International Multidisciplinary Symposium Sound, Song, and Politics, 29-31 August 2019. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Ustanova Imago Sloveniae - Podoba Slovenije. 2019, str. 78-79. [COBISS.SI-ID 45083949]
 • MORIC, Anja. Nemška, slovenska, večkulturna? : kočevarska pesem = German, Slovenian, multicultural? : Gottscheer song. V: KOVAČIČ, Mojca (ur.), ŠIVIC, Urša (ur.). Mednarodni večdisciplinarni simpozij Zvok, pesem in političnost, 29.-31. avgust 2019 = International Multidisciplinary Symposium Sound, Song, and Politics, 29-31 August 2019. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Ustanova Imago Sloveniae - Podoba Slovenije. 2019, str. 74-75. [COBISS.SI-ID 45083437]

 

Druge mednarodne konference:

 

 • PISK, Marjeta. (Folk) singing in language(s) of other?. V: USAITYTE, Jurgita (ur.). Human relationships in and through songs : meanings and contexts, International Ballad Conference, Vilnius, 20-24 May 2019. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore. 2019, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 44800045]
 • KLOBČAR, Marija. "Whither shall we wander, my wanderer?" : the cultural dimensions of language selection in song practices. V: USAITYTE, Jurgita (ur.). Human relationships in and through songs : meanings and contexts, International Ballad Conference, Vilnius, 20-24 May 2019. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore. 2019, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 44800301]
 • GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Singing the other : singing in two languages and code-switching/stitching. Tautosakos darbai, ISSN 1392-2831, 2020, 59, str. 100-119. http://www.llti.lt/failai/TD59_spaudai_internetine%20versija-84-103.pdf. [COBISS.SI-ID 29933059]

kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

 

KLOBČAR, Marija. Missing transcriptions, transcriptions missing : reflecting the perception of bilingual singing practices. V: Track changes : reflecting on a transforming world. [S. l.: s. n.]. 2019, str. 259-260. https://www.siefhome.org/downloads/congresses/sief2019/sief2019_programme.pdf. [COBISS.SI-ID 44521005]
 

MORIC, Anja. Gottschee : a difficult heritage of the no neighbours' land. V: No neighbors' land : postwar Europe in a new comparative perspective : international workshop : Warsaw, 23-25th October 2019 : book of abstracts. [S. l.: s. n.]. 2019. [COBISS.SI-ID 45797421

 

Monografija:

 

 

 • KLOBČAR, Marija. Poslušajte štimo mojo : potujoči pevci na Slovenskem, (Zbirka Folkloristika, 9). 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020. 353 str., ilustr., note. ISBN 978-961-05-0268-5. [COBISS.SI-ID 304331776]

 

 

Dogodki:

 

 • Mednarodni večdisciplinarni simpozij Zvok, pesem in političnost, 29.–31. avgust 2019 / International Multidisciplinary Symposium Sound, Song, and Politics, 29–31 August 2019.

 • Mednarodni simpozij Večjezičnost v folklori : 1.–2. oktober 2020 / International Symposium Multilinguality in Folklore : 1–2 October 2020.

 


Tip
Projekt

Tip projekta
ciljni raziskovalni projekt

Raziskovalna področja
Narodopisje H400