Dr. Anja Moric

doc. dr. Anja Moric

znanstvena sodelavka, docentka za etnologijo+386 1 470 62 78

anja.moric@zrc-sazu.si


Povezave


Področja znanstvenega delovanja:

 • (slovensko) izseljenstvo,
 • identifikacijski procesi,
 • manjšine,
 • nacionalizem,
 • medkulturni in medetnični odnosi,
 • meje in obmejna območja,
 • politična mitologija,
 • spomin: spominjanje in pozabljanje,
 • muzeologija in konservatorstvo,
 • (kulturna) dediščina in interpretacija dediščine.

 

Članstvo v domačih in mednarodnih organizacijah in združenjih:

 • direktorica Zavoda Putscherle, centra za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine (2016- ),
 • članica izvršnega odbora Slovenskega etnološkega društva (2017- ),
 • vodja Delovne skupine za Slovence izven meja RS pri Slovenskem etnološkem društvu (2019- ).

 

Raziskovalno delo v tujini:

 • v okviru raziskave identitete Kočevarjev je opravljala terensko delo v Avstriji, Nemčiji, ZDA in Kanadi (2009-2016),
 • v okviru bilateralnega projekta Slovenija Hrvaška je opravila raziskovalno delo na Hrvaškem  (2016, 2017).

 

Izbrane publikacije:

 • Territorial Identifications of the Gottschee Germans: diaspora - homeland relation. Motus in verbo, ISSN 1339-0392, 2018, vol. 7, no 1, str. 7-21, graf. prikazi. http://www.motus.umb.sk/archive/13.
 • (s Perinić Lewis, Ana) Petar Klepac/Peter Klepec/Pitr Kljepc: a borderland hero and the manifestations of his strength. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, ISSN 0547-2504, 2018, vol. 55, no. 1, str. 135-158. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=298943.
 • Nesnovna kulturna dediščina kočevskih Nemcev: včeraj in danes, med staro in novimi domovinami = Intangible cultural heritage of Gottschee Germans: in times past and today, between old homeland and new homelands. V: ANDRES, Rok (ur.), et al. Slovanski jeziki na stičišču kultur: konferenčni e-zbornik. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija. 2016, str. 103-116. http://www.slov.si/wpcontent/uploads/2016/06/zbornik_mladih_slasvistov_2016.pdf.
 • Peter Klepec: from a (local) hero to an allegory (national) of weakness. V: ŠABEC, Maja (ur.). Mit in pogled = El mito y la mirada = Le mythe et le regard = Myth and gaze, (Ars & humanitas, ISSN 1854-9632, št. 9, 1). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2015, [Letn.] 9, [št.] 1, str. 204-226.
 • Domovina globoko v srcu: Kočevski Nemci v diaspori. Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta], 2014, letn. 24 = 75, str. 81-104. http://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_24_moric_domovina_1.pdf.
 • The maintenance of Gottscheerisch, the dialect of Gottschee Germans in Slovenia, Austria, Germany, Canada and the USA. Europa ethnica: Nationalitätenfragen, 2011, jg. 68, [Htf.]. 1/2, str. 21-31.
 • Ohranjanje kočevarščine, narečja kočevskih Nemcev, v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Kanadi in ZDA. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, 2010, št. 61, str. 92-119.
 • (skupaj z: Žerjal, Borut, Cigut, Kaja, Koveš, Urša, Demšar Fila, Maša, Zelenc, Mirjam) Occupa, resiste y produce!: delavski prevzemi podjetij v Argentini in Sloveniji. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2015, 55, št. 1/2, str. 57-66
 • Vitrine spomina: katalog k razstavi o prebivalcih Kočevske = Showcases of memory: catalogue of the exhibition on the inhabitants of the Gottschee area = Vitrinen des Gedenkens: Katalog zur Ausstellung von den Einwohnern des Gottschee-Landes. Stara Cerkev: Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine, 2017.

 

Filmografija:

 • Globoko v srcu jo čutimo. Kočevje, New York, Toronto, Celovec, Gradec: Zavod Putscherle, 2018.
 • Papirnate rože. Bosljiva Loka, Ribjek: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2014.
 • (S Petra Dremelj) Tlakovalci. Ljubljana: ZRC SAZU, 2014.

 

Razstave:

 • »Za čebelarstvo ni vsaki, kakor za matiko« – čebelarstvo na Kočevskem. Stara Cerkev: Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine, 2018.
 • (s Pintar, Jana, Ogorelec, Živa, Jerbič Perko, Vesna, Gradišnik, Marina) Zbogom vekomaj: razmere pred, med in po prvi svetovni vojni na Kočevskem. Kočevje: Pokrajinski muzej, 2018.
 • Vitrine spomina: razstava o prebivalcih Kočevske = Showcases of memory: exhibition on the inhabitants of the Gottschee area = Vitrinen des Gedenkens: Ausstellung von den Einwohnern des Gottschee-Landes. Stara Cerkev: Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine, 2017.
 • Sodelovala je pri razstavi in razstavnem katalogu EuroVisoinLab v Muzeju novejše zgodovine Slovenije (program EMEE), 2015, ki je 2016 prejela nagrado ICOM.
 • Sodelovala pri ureditvi etnografskih zbirk: Pr' Mnčkenih v Travi pri Dragi (2013), zbirke Zajskih v Bezgovici pri Osilnici (2014) in zbirke Adamovih v gradu Turn pri Dragatušu (2016).
Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije (raziskovalni • 01. januar 2016 - 31. december 2018)
Misliti folkloro: folkloristične, etnološke in računske perspektive in pristopi k narečju (raziskovalni • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Pesemski odsevi medkulturnega sobivanja (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)

Izobrazba:

 • Univerzitetna diplomirana politologinja, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (2007),
 • Doktorica politologije, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (2016).

 

Zaposlitev:

 •  Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2017- ),
 • Glasbenonarodopisni inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2019- ).
Raziskovalna področja
Narodopisje H400
Kulturna antropologija, etnologija S220