Skip to main content
Anja Moric, PhD

Research Associate, Assistant Professor+386 1 470 62 78

anja.moric@zrc-sazu.si


Links


 

Research interests:

 • (Slovenian) emigration,
 • identification processes,
 • minorities,
 • nationalism,
 • intercultural and interethnic relations,
 • borders and borderlands,
 • political mythology,
 • memory: remembering and forgetting,
 • museology and conservation,
 • (cultural) heritage and heritage interpretation.

 

Leading functions, membership and functions in associations and societies:

 • director of The Putscherle Institute, Centre for Research, Culture and Cultural Heritage Preservation (2016- ),
 • member of the Executive Board of the Slovenian Ethnological Society (2017- ),
 • head of the Working Group for Slovenians Abroad at the Slovenian Ethnological Society (2019- ).

 

Reseach activities abroad:

 • The field work for the maintenance of Gottscheer identity research was carried out in Slovenia, Austria, Germany, USA and Canada (2009-2016),
 • research fieldwork in Croatia (2016, 2017).

 

Selected publications:

 • Territorial Identifications of the Gottschee Germans: diaspora - homeland relation. Motus in verbo, ISSN 1339-0392, 2018, vol. 7, no 1, str. 7-21, graf. prikazi. http://www.motus.umb.sk/archive/13.
 • (s Perinić Lewis, Ana) Petar Klepac/Peter Klepec/Pitr Kljepc: a borderland hero and the manifestations of his strength. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, ISSN 0547-2504, 2018, vol. 55, no. 1, str. 135-158. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=298943.
 • Nesnovna kulturna dediščina kočevskih Nemcev: včeraj in danes, med staro in novimi domovinami = Intangible cultural heritage of Gottschee Germans: in times past and today, between old homeland and new homelands. V: ANDRES, Rok (ur.), et al. Slovanski jeziki na stičišču kultur: konferenčni e-zbornik. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija. 2016, str. 103-116. http://www.slov.si/wpcontent/uploads/2016/06/zbornik_mladih_slasvistov_2016.pdf.
 • Peter Klepec: from a (local) hero to an allegory (national) of weakness. V: ŠABEC, Maja (ur.). Mit in pogled = El mito y la mirada = Le mythe et le regard = Myth and gaze, (Ars & humanitas, ISSN 1854-9632, št. 9, 1). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2015, [Letn.] 9, [št.] 1, str. 204-226.
 • Domovina globoko v srcu: Kočevski Nemci v diaspori. Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta], 2014, letn. 24 = 75, str. 81-104. http://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_24_moric_domovina_1.pdf.
 • The maintenance of Gottscheerisch, the dialect of Gottschee Germans in Slovenia, Austria, Germany, Canada and the USA. Europa ethnica: Nationalitätenfragen, 2011, jg. 68, [Htf.]. 1/2, str. 21-31.
 • Ohranjanje kočevarščine, narečja kočevskih Nemcev, v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Kanadi in ZDA. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, 2010, št. 61, str. 92-119.
 • (skupaj z: Žerjal, Borut, Cigut, Kaja, Koveš, Urša, Demšar Fila, Maša, Zelenc, Mirjam) Occupa, resiste y produce!: delavski prevzemi podjetij v Argentini in Sloveniji. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2015, 55, št. 1/2, str. 57-66
 • Vitrine spomina: katalog k razstavi o prebivalcih Kočevske = Showcases of memory: catalogue of the exhibition on the inhabitants of the Gottschee area = Vitrinen des Gedenkens: Katalog zur Ausstellung von den Einwohnern des Gottschee-Landes. Stara Cerkev: Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine, 2017.

 

Filmography:

 • Deep in our hearts we feel it. Kočevje, New York, Toronto, Klagenfurt, Graz: The Putscherle Institute, 2018.
 • Paper flowers. Bosljiva Loka, Ribjek: Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2014.
 • (with Petra Dremelj) Pavers. Ljubljana: ZRC SAZU, 2014.

 

Exhibitions:

 • »Not everyone is cut out for beekeeping« – beekeeping in Gottschee area. Stara Cerkev: Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine, 2018.
 • (s Pintar, Jana, Ogorelec, Živa, Jerbič Perko, Vesna, Gradišnik, Marina) Zbogom vekomaj: razmere pred, med in po prvi svetovni vojni na Kočevskem. Kočevje: Pokrajinski muzej, 2018.
 • Vitrine spomina: razstava o prebivalcih Kočevske = Showcases of memory: exhibition on the inhabitants of the Gottschee area = Vitrinen des Gedenkens: Ausstellung von den Einwohnern des Gottschee-Landes. Stara Cerkev: Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine, 2017.
 • She participated in the exhibition and exhibition catalogue EuroVisoinLab at the Museum of Contemporary History of Slovenia (EMEE), 2015, which in 2016 received the ICOM Award.
 • She participated in the organization of ethnographic collections Pr 'Mnčkenih in Trava pri Dragi (2013), Zajskih in Bezgovica near Osilnica (2014) and Adam's collection in the Turn castle near Dragatuš (2016).
Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije (raziskovalni • 01. january 2016 - 31. december 2018)
Thinking Folklore: Approaching Dialect from Folkoristic, Ethnological, and Computational Perspectives (raziskovalni • 01. july 2018 - 30. june 2021)
Song Reflections on Intercultural Coexistence (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. july 2018 - 30. june 2021)

Education:

 • BA in political science, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana (2007)
 • Ph.D., Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana (2016)

 

Employment:

 • Department of  Ethnology of Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana (2017- ),
 • Institute of  Ethnomusicology, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (2019- ).
Research areas
Folklore H400
Cultural anthropology, ethnology S220