Zbirke Glasbenonarodopisnega inštitutaVsebina

Ustanovna listina inštituta je med temeljne naloge uvrstila »sestavljanje čim popolnejše zbirke slovenske glasbene folklore«. Bogatenje te zbirke, ki je poleg pisnih zapisov pomenila tudi zvočni arhiv, v zadnjih letih pa še avdiovizualne zapise, je bilo povezano z razvojem snemalnih naprav in možnosti, ki jih je imel na voljo inštitut, hkrati pa je rezultat povezovanja inštituta navzven.

Arhiv Glasbenonarodopisnega inštituta poleg slovenskih ljudskih pesmi hrani raznovrstne zapise ljudske glasbe drugih narodov in razne dokumentarne posnetke.

Pisni arhiv
1. Rokopisi, pesmarice, zapuščine

 • OSNP; to je rokopisna zbirka Odbora za nabiranje slovenskih narodnih pesmi z napevi, ki ga je vodil Karel Štrekelj, urednik zbirke Slovenske narodne pesmi. Leta 1904 je avstrijsko prosvetno ministrstvo dalo pobudo za znanstveno izdajo Ljudske pesmi v Avstriji. Med letoma 1906 in 1913 je slovenski delovni odbor zbral okrog 12.000 pesmi z napevi, danes ohranjenih v 275 mapah. Slovenci, živeči v Italiji in na Ogrskem, so bili iz tega zbiranja izločeni;
 • zbirka rokopisnih zapisov, pesmaric in kopij zapisov iz NUK in tiskanih virov,
 • zbirka rokopisnih zapisov raznih zbiralcev za Štrekljevo izdajo Slovenske narodne pesmi, in Glonarjevo nadaljevanje,
 • zapuščine Franceta Marolta, Franceta Cigana, Radoslava Hrovatina, Valensa Voduška, Ivana Kokošarja, Matevža Kračmana, Oskarja Deva in Stanka Vurnika, prepis zapuščine Karla Pleiweissa,
 • terenski zvezki.

2. Transkripcije zvočnih posnetkov, zapisniki
3. Dokumentacija delovanja inštituta in starejših akcij zbiranja ljudskih pesmi

Zvočni arhiv
1. Posnetki na voščenih valjih

 • posnetki iz leta 1914 (19 delno ohranjenih voščenih valjev iz Adlešičev in Preloke), najstarejši zvočni nosilec v arhivu

2. Posnetki na gramofonskih ploščah

 • (plošče različnih formatov, med njimi tudi plošče z unikatno vrezanimi zapisi)

3. Posnetki na magnetofonskih trakovih

 • terenski posnetki na magnetofonskih trakovih, posnetih od leta 1955 naprej;
  • to je zbirka zvočnih posnetkov ljudskih pesmi in inštrumentalnih melodij, deloma s transkripcijami, s kartotekami po tekočih številkah, po krajih izvora, po tematiki, po prvem verzu, po začetku melodije, po metriki (okoli 29.000 pesmi in inštrumentalnih melodij),
 • kopije izvirnih trakov,
 • zvočni posnetki ljudske glasbe drugih južnoslovanskih narodov,
 • zvočni posnetki ljudske glasbe drugih evropskih in zunajevropskih narodov,
 • drugi posnetki.

4. Posnetki na kasetah

 • (objavljene in na terenu posnete zvočne kasete)

5. Posnetki na digitalnih zvočnih kasetah (DAT)

 • terenski posnetki,
 • presnetki izvirnih magnetofonskih trakov

6. Posnetki na zgoščenkah

 • objavljene zgoščenke (CD),
 • kopije izvirnih posnetkov (CD-R)

 

Vizualna dokumentacija

 • filmi s folklorno tematiko,
 • videokasete različnih formatov,
 • fototeka in diateka (ljudski pevci, godci, glasbila, plesi, delo inštituta).

 

Zbirka ljudskih inštrumentov