Naslov:
Snemanje in arhiviranje ljudske glasbe. Strokovni priročnik
Népzene rögzítése és archiválása. Szakmai kézikönyv
Uredila:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Publikacija se osredotoča na najpomembnejše vidike terenskega raziskovanja, dokumentiranja, arhiviranja in zaščite ljudskoglasbene dediščine: zajema temeljne napotke za terensko delo, nudi osnove glasbene in besedilne transkripcije ter opozarja na pravilno ravnanje in hranjenje unikatnega terenskega gradiva, predvsem zvočnega in pisnega. Njen namen je nagovoriti tiste, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z odkrivanjem ljudske inštrumentalne glasbe in pesmi, jim pomagati s priporočili pri njihovem delu ter jih ozavestiti ne le o pomenu odkrivanja in zbiranja ljudske glasbe na terenu, temveč tudi o (o)hranjenju zbranega terenskega gradiva. Dvojezični slovensko-madžarski strokovni priročnik Snemanje in arhiviranje ljudske glasbe / Népzene rögzítése és archiválása je rezultat projekta »Folk Music Heritage: Odkrivanje, obdelava in diseminacija skupne dediščine ljudske glasbe«, izveden v okviru čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija Madžarska v letih 2018–2021.

Kazalo vsebine

Predgovor / Előszó

Odkrivanje ljudske glasbe s pomočjo terenskega dela / A népzenegyűjtés terepmunkával

Prednosti raziskovanja v domačem okolju in vključevanje mladih / A hazai környezetben történő kutatás előnyei és a fiatalok bevonása

Pomen terenskega snemanja za etnomuzikologijo / A terepmunka fontossága a népzenetudományban

Zvočna snemanja ljudske glasbe, snemalna tehnologija in nosilci zvoka / Hangfelvétel készítése a népzenéről, felvevőtechnológia és hanghordozók

Ravnanje z zvočnimi posnetki in njihovo ohranjanje / A hangfelvételek kezelése és tárolása

Glasbena transkripcija / Zenei transzkripció

Besedilna transkripcija / Szövegtranszkripció

Zbiranje in obdelava pisnega in fotografskega gradiva / Írásos és fényképanyag gyűjtése és feldolgozása

Urejanje pisnega gradiva / Írásos anyagok rendszerezése

Digitalizacija pisnega gradiva / Írásos anyagok digitalizálása

Digitalizacija zvočnega gradiva / A hanganyag digitalizálása

Še ...

Posnetek predstavitve na novinarski konferenci Založbe ZRC:

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0463-4

Specifikacija

mehka vezava • 21 × 21 cm • 100 strani