Skip to main content
Dr. Ingrid Slavec Gradišnik

znanstvena svétnica, predstojnica+386(0)1/4706292

ingrid.slavec-gradisnik@zrc-sazu.si
V ISN je vodila raziskovalna projekta Šege in prazniki na Slovenskem (2001–2004) in Etnološki pogledi in podobe (2004–2007), bilateralne projekte s Srbijo, Slovaško in Madžarsko in koordinirala projekt Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem. Bila je članica uredniških odborov Glasnika SED, Knjižnice Glasnika SED, Etnološke topografije slovenskega etničnega ozemlja in Slovenskega etnološkega leksikona. Od 2004 je glavna sourednica revije Traditiones in od 2011 knjižne zbirke Ethnologica - Dissertationes, je članica uredniškega odbora zbirke Slovenski pravljičarji. Pri Novem slovenskem biografskem leksikonu je področna urednica za etnologijo in antropologijo. Je urednica in sourednica 21 monografij, avtorica člankov v domačih in tujih znanstvenih revijah, poglavij v domačih in tujih monografijah, enciklopedičnih in leksikonskih člankov, soorganizatorka in udeleženka na znanstvenih konferencah v Sloveniji in tujini.

Bila je članica Znanstvenega sveta za humanistiko pri MZŠŠ oz. ARRS (2003–2010) in Sveta Slovenskega etnografskega muzeja (2009–2017, predsednica od 2013). Sodeluje v mednarodnih uredništvih publikacij Glasnik Etnografskog instituta SANU in Zbornik radova Etnografskog instituta SANU (Beograd), Slovenský národopis  (Bratislava), Český lid (Praga) in Acta ethnographica Hungarica (Budimpešta).  Je članica Mendarodnega sveta Inštituta za etnologijo Češke akademije znanosti, tuja častna članica Madžarskega etnografskega društva, članica Slovenskega etnološkega društva, Société internationale d'Ethnologie et de folklore (SIEF) in njegovih delovnih skupin za ritualno leto, kulturno dediščino, kraje in prostore in zgodovinske pristope v analizi kulture ter Society for Slovene Studies.

Od 1. 11. 2010 je predstojnica inštituta.

 

Raziskovalna področja
splošna in regionalna etnologija, zgodovina etnologije, teorija in metodologija etnoloških raziskav, etnološka leksikografija; kultura, identiteta, rituali, kulturna dediščina.

2000 Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: ZRC SAZU.

2005 Pretrgane korenine. Sledi življenja in dela Rajka Ložarja (ur., s sod. H. Ložar - Podlogar). Ljubljana: Založba ZRC.

2008 Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta (ur., s sod. H. Ložar - Podlogar). Ljubljana: Založba ZRC.

2009 Etnološki pogledi in podobe (ur.) Ljubljana: Založba ZRC.

2010 Slovenian folk culture: between academic knowledge and public display. Journal of folklore research 47 (1/2): 123–151.

2010 Srbi v Sloveniji, Slovenci v Srbiji (ur., z D. Radojičić). Ljubljana: Založba ZRC.

2013 Disciplinary continuities and breaches: contested issues in Slovenian ethnology in the socialist era. V: Bošković, A. & C. M. Hann (ur.), The anthropological field on the margins of Europe, 1945-1991. Zürich & Münster: Lit, 191–221.

2013 Politika praznovanja. Prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem. Ljubljana: ZIFF (ur., z B. Jezernikom & M. Velikonjo).

2014 Praznična večglasja. Prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem. Ljubljana: ZIFF (ur., z B. Jezernikom & M. Velikonjo).

2014 Interpretacije dediščine (ur., s T. Dolžan Eržen & N. Valentinčič). Ljubljana: SED.

2015 A festive bricolage: the holiday calendar in Slovenia over the last century. Folklore 60: 29–50 (doi: 10.7592/FEJF2015.60.slavec).

2016  »Kar ustvariš ostane. Svetu cvet. Tebi rane.« Vinko Möderndorfer - učitelj, politik in raziskovalec (ur., z J. Hudalesom). Ljubljana: ZIFF.

2016, 2018  Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi. Slovenci 1. Štajerska, Porabje, Prekmurje in Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi. Slovenci 2. Kranjska, Primorje. (ur., z. M. Kropej Telban). Ljubljana: Založba ZRC. (https://www.biblos.si/isbn/9789610502050, https://www.biblos.si/isbn/9789610502067)

2019  Močni, modri in dobri. Junaki v slovenski folklori (ur., z. B. Jezernikom). Ljubljana: ZIFF. (https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/173/269/4464-1)

2019  "Slovenia is Europe in Miniature" : Slovenian Volkskunde on the Way to European ethnIology. V: Sabine Eggmann (idr., ur.), Orientieren & Positionieren, Anknüpfen & Weitermachen: Wissensgeschichte der Volkskunde/Kulturwissenschaft in Europa nach 1945. Basel: Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde; Münster in New York: Waxmann, 87–109.

2019  The Nation-State Celebrates: Research Horizons in Slovenia. Łódzkie studia etnograficzne 58: 11–40. (DOI: 10.12775/LSE.2019.58.02)

 

ŠEGE IN PRAZNIKI NA SLOVENSKEM V DRUGI POLOVICI 20. IN NA ZAČETKU 21. STOLETJA (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2001 - 30. junij 2004)
INFORMATIZACIJA NEOPRIJEMLJIVE DEDIŠČINE ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORISTIKO (temeljni raziskovalni projekt • 01. januar 2005 - 31. december 2008)
ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE (OD 19. DO 21. STOLETJA) (temeljni raziskovalni projekt • 01. januar 2004 - 30. junij 2007)
REGISTER NESNOVNE DEDIŠČINE (ciljni raziskovalni program • 01. oktober 2006 - 30. september 2008)
Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja (bilateralni projekt • 01. junij 2017 - 31. december 2020)
Tradicija in njeni po-ustvarjalci (temeljni raziskovalni projekt • 01. februar 2008 - 31. januar 2011)
ETNOFOLK Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi (mednarodni projekt • 01. maj 2011 - 30. april 2014)
Triglavski narodni park: Dediščine, akterji - strategije, vprašanja in rešitve (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi (temeljni raziskovalni projekt • 01. avgust 2013 - 31. julij 2016)

Rojena je bila 1956 v Kopru, kjer je obiskovala osnovno šolo in maturirala na slovenski gimnaziji 1975. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1981diplomirala iz etnologije in slavistike in 1999 doktorirala iz etnologije. V letih 1982–2001 je bila zaposlena kot bibliotekarka, asistentka in docentka za splošno etnologijo na Oddelku za etnologijo (in kulturno antropologijo) FF UL v Ljubljani. Od jeseni 2001 je raziskovalka v ZRC SAZU. Med letoma 2003 in 2008 je predavala predmet Identiteta in večkulturnost na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem.

Raziskovalna področja
Narodopisje H400
Kulturna antropologija, etnologija S220