O inštitutu

Kratka zgodovina in poslanstvo inštituta

Glasbenonarodopisni inštitut je najstarejši inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Pod imenom Folklorni inštitut je bil na pobudo odbora Glasbene matice ustanovljen 15. oktobra leta 1934. Vodja inštituta, pred drugo svetovno vojno je bil France Marolt. Delo inštituta je usmerjal v zbiranje, raziskovanje in objavljanje gradiva in znanstvenih izsledkov, kar še danes zaznamuje njegovo temeljno naravnanost. Povojno delovanje inštituta so spremljale organizacijske, prostorske in tehnične stiske in spremembe. Slovenski akademiji znanosti in umetnosti je bil priključen leta 1972, in sicer kot sekcija Inštituta za slovensko narodopisje. Leta 1994 je ponovno postal samostojni Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

Inštitut danes s kontinuiranimi temeljnimi in specializiranimi raziskavami osvetljuje vprašanja spreminjanja ljudskih pesmi, glasbe in plesa, načine prezentacij in njihovo recepcijo. Raziskovanje teh vprašanj je umeščeno v sodobne mednarodne premisleke o dediščinskih procesih, tako z vidika procesov instrumentalizacije kot prostorov identifikacije.

Temeljna dejavnost Glasbenonarodopisnega inštituta je poleg rednega raziskovalnega dela in objavljanja rezultatov raziskav predvsem izpopolnjevanje, hranjenje in objavljanje arhivskega gradiva v digitalnih oblikah (zgoščenke, spletni dostopi do zvočnega, rokopisnega, slikovnega gradiva), priprava koncertov in delavnic v povezavi z ljudsko glasbo in plesom ter strokovno sodelovanje s pedagoškimi in kulturnopolitičnimi inštitucijami.

Organiziranost

Od leta 1994, ko je bil ustanovljen tudi zvočni arhiv, je GNI samostojni inštitut ZRC SAZU, njegovo delo pa je organizacijsko razdeljeno na Oddelek za etnomuzikologijo, Oddelek za tekstologijo, Oddelek za etnokoreologijo ter Zvočni arhiv in studio.

Sodelovanja z mednarodnimi organizacijami in institucijami

Podobo slovenske pesemske, glasbene in plesne dediščine inštitut ugotavlja ob soočanju z delom domačih in tujih ustanov. Med tujimi ustanovami so za delo inštituta najpomembnejši Phonogrammarchiv pri Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Volksmusikforchung in Österreichische Volksliedwerk na Dunaju, Slovenski narodopisni inštitut »Urban Jarnik« v Celovcu,Magyar Tudományos Akademia v Budimpešti in Knjižnica Golda Meir Library, Milwakee - Wisconsin v ZDA.