Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture
Sodelavci:
, , , , , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2014–31. december 2018
Šifra:
P6-0111
Opis

Program predstavlja mozaični kompleks raziskav, razdeljen na štiri raziskovalne sklope s posameznimi raziskovalnimi vsebinami, ki se povezujejo in delno tudi nadaljujejo raziskave preteklega programa, a dodajajo tudi nove vsebine:  A1 Komparativne raziskave  folklornih pojavov, tipologij in genealogij žanrov v ljudskem in umetnem ter novi vidiki zoofolkloristike, ekokritike in kritične animalistike v folklori, literaturi in kulturi; A2 Raziskave imaginacij ljudskega skozi pesem, glasbo, ples (konteksti, nosilci, konstrukcije in dekonstrukcije ljudskega skozi čas in prostor; B1 Restavriranje, interpretacija in uporaba slovenskega ljudskega zvočnega gradiva za folkloristične in etnomuzikološke raziskave; B2 Računalniška/digitalna folkloristika in etnomuzikologija: Semantične strukture slovenske ljudske pesmi in glasbe. Predstavljajo znanstveno izhodišče, da se folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture ukvarjajo z vprašanji ustvarjalne in funkcionalne komunikacije ljudskega pesemskega, glasbenega in plesnega izročila, njegove teksture, teksta, konteksta in njegovih nosilcev, s posameznimi aspekti se interdisciplinarno dotikajo socialnih prvin duhovne kulture ter ugotavljajo različnosti in podobnosti v strukturi, funkciji in poetiki, življenjskem in zgodovinskem kontekstu in upoštevajo spreminjanje tradicije zaradi novih družbenih okoliščin, novih kulturnih dinamik in transformacij kulturnih praks. Združeni sta folkloristična ugotovitev (hipoteza), o tem, da so prvine ljudske duhovne kulture eden najjasnejših pokazateljev etničnih značilnosti, z etnološkimi aspekti pa ugotavljamo, kako na te prvine vplivajo nosilci in družbeni kontekst, v katerem se uresničujejo. Jedro raziskav obsega sistematično in načrtno raziskovanje najširšega področja ljudske duhovne kulture na temelju terenskih raziskav, evidentiranju in kritični obdelavi virov in gradiva, sistematizaciji, katalogizaciji in digitalizaciji terenskega in arhivskega gradiva kot zaščito in povečanje vrednosti ljudske duhovne kulture in njene ustvarjalne transformacije. Vključena je združitev diahronega raziskovanja ljudske pesemske, glasbene in plesne tradicije s sinhronim raziskovanjem, ki omogoča opazovanje inovacij in sodobnih pojavov, ki postajajo tradicija, še posebno njihove imaginacije, migracije in percepcije. Predvideno je nadaljnje povezovanje z raziskavami s področij računalništva in kognitivne znanosti, razviti ciljno raziskovanje na področju digitalne folkloristike (uporabe IKT znotraj digitalnega multimedijskega arhiva EtnoMuza, razviti metode glasbenega zvočnega rudarjenja); razviti in okrepiti raziskave povezav ekologije in folklore, kulture, literature in glasbe ter razviti novo znanstveno poddisciplino zoofolkloristiko s pomočjo novih vidikov kritične animalistike; razviti in okrepiti raziskave na področjih imaginacij in migracij ljudskega; z novimi tehnološkimi principi nadaljevati digitalizacijo glasbenih zvočnih posnetkov ljudske duhovne kulture in jih v prihodnosti vključevati v virtualne prostore kulture. 

Raziskovalna področja

Muzikologija H320 • Narodopisje H400